Antidiscriminatiebeleid

Bij Jobs4Work willen wij dat iedereen een eerlijke kans krijgt op werk. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden uitsluitend beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn en er wordt niet beoordeeld op leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levenspolitieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Ons doel

Het is ons doel om transparant te zijn naar onze medewerkers en derden over een aantal belangrijke punten wat betreft discriminatie:

 • Wat er wordt verstaan onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
 • Het standpunt van Jobs4Work ten opzichte van discriminatie;
 • De verantwoordelijkheden van de werkgever
 • Over het handelen van onze medewerkers;

-Hoe er verwacht wordt dat onze medewerkers handelen tijdens hun werkzaamheden, bij name de werkzaamheden rondom      de werving en selectie van nieuwe medewerkers;
-Waar onze medewerkers terecht kunnen voor overleg en/of melding;

1. Wat verstaan wij onder discriminatie/discriminerende verzoeken?

Wij vinden het belangrijk om duidelijk te hebben wat er wordt verstaan onder discriminatie binnen onze organisatie. Hier valt onder dat er onderscheid (direct of indirect) wordt gemaakt tussen personen op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Er mag tijdens het werving en selectieproces absoluut geen onderscheid worden gemaakt op basis van een van deze punten. Wij van Jobs4Work gaan ook niet in op verzoeken van opdrachtgevers om tijdens het werving en selectieproces wel onderscheid te maken op basis van een van deze factoren.

2. Het standpunt van Jobs4Work

 • Jobs4Work wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Jobs4Work werkt niet mee aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Er kan geselecteerd worden op bepaalde criteria, mits dit een legitiem doel dient. Dit wil zeggen dat er een goede reden, functie gerelateerd, is om te selecteren op bepaalde criteria. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld veiligheid.
 • Jobs4Work tolereert discriminatie van een derden, richting onze medewerkers niet.

3. De verantwoordelijkheden van Jobs4Work

Jobs4Work is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkklimaat waar met respect met elkaar wordt omgegaan, er ruimte is voor overleg en ongewenst gedrag voorkomen en aangepakt wordt. Bij Jobs4Work dragen wij zorg voor al onze medewerkers.
Daarnaast is Jobs4Work er verantwoordelijk voor dat de medewerkers:

 • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het antidiscriminatiebeleid. Dit wordt gerealiseerd door dat de medewerkers het beleid ten alle tijde op de website kunnen doorlezen;
 • Goede instructies hebben ontvangen over hoe zij discriminatie kunnen herkennen. Dit wordt gerealiseerd door het periodiek bespreken van dit thema en onderwerp in werkoverleggen en vergaderingen. Ook zal de hand out overzicht die beschikbaar is gesteld door NBBU actief worden gebruikt, worden toegelicht in het werkoverleg en per mail worden verstrekt
 • Voorbereid zijn op een situatie waar discriminatie een rol kan hebben. De medewerkers weten dan hoe zij hierop kunnen reageren en hier een gesprek over kunnen voeren.

4. Het handelen van de medewerkers

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid. De medewerkers moeten alert zijn op verzoeken die discriminerend kunnen overkomen, wanneer zij een discriminerend verzoek hebben herkend moeten zij er zorg voor dragen dat er geen medewerking wordt verleend aan dit verzoek.
Mocht de medewerker twijfels hebben of een verzoek van de opdrachtgever discriminerend is of niet, kan de medewerker altijd terecht bij de leidinggevende van de werkplek.
Mocht de medewerker duidelijk discriminatie gesignaleerd hebben en het aan de orde willen stellen kan de medewerker ook terecht bij de leidinggevende op de werkplek. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat van de medewerker, kan hij of zij altijd terecht bij Geert Kroon, eigenaar van Jobs4Work.

Hoe zorgen wij ervoor dat het antidiscriminatiebeleid gerealiseerd wordt?

Bij Jobs4Work voeren wij een actief beleid om zo discriminatie, voornamelijk tijdens het werving en selectieproces, te voorkomen. Wij zorgen er op verschillende manieren voor dat het beleid wordt nageleefd, voorbeelden hiervan zijn:

 • Aandacht voor discriminatie in de basistraining
 • Wanneer een medewerker nieuw is bij Jobs4Work wordt er tijdens de basistraining ruimschoots aandacht besteed aan het thema discriminatie. Hierin halen wij de punten uit ons beleid naar voren en delen deze met de medewerkers. Zo zijn alle medewerkers op de hoogte van wat zij moeten doen mochten zij discriminatie herkennen.
 • Er worden geen discriminerende uitingen gebruikt in onze vacatureteksten
 • In onze vacatureteksten worden geen voorkeuren aangegeven en wordt er geen onderscheid gemaakt. De teksten worden altijd extra gecontroleerd op discriminerende uitingen.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij info@jobs4work.nl

 

Het antidiscriminatiebeleid is opgesteld door Geert Kroon, Irma Willemse en Emma van Weelden.